WA verzekeringen

 

WA Verzekering FBTO

Voor wat betreft het verzekerd bedrag, is de FBTO de enige verzekeraar die de gulden middenweg probeert te bewandelen en die met een verzekerd bedrag aan dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van 1.500.000,- op de proppen komt. Dit is een bedrag dat ruim boven de ondergrens ligt, en een verzekering die, ook wanneer de afkoop van het eigen risico van 10% wordt meegenomen, een uitstekend alternatief kan zijn voor de duurdere verzekeringen.

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van de FBTO

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor personen- en zaakschade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag.

Wie kunnen zich verzekeren

De FBTO biedt de WA verzekeringen aan voor vier categorieën verzekerden:

Voor elk van deze 4 categorieen heeft FBTO een andere premie. Zie hiervoor de tabel.

Gezin

Onder de verzekerden worden binnen het gezin de volgende personen aangeduid:

Alleenstaande zonder kinderen

Indien de verzekeringnemer alleenstaand is worden als verzekerden beschouwd:

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend meeverzekerd als het personenschade betreft en voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering. Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar nabestaanden. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.

Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde zullen wij ons niet beroepen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht terwijl er sprake was van het verlenen van een vriendendienst door verzekerden. Daarbij geldt het volgende:

Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten met een eigen risico voor de verzekerde. Het eigen risico van € 100 kan worden afgekocht. De premie hiervoor is 10%. Als uw polis een eigen risico vermeldt, brengt de FBTO dit per gebeurtenis in mindering op de schade.

Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

Gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt door: