WA verzekeringen

 

WA Verzekering Meeus

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van OHRA

Standaard is verzekerd vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw huisdieren, uw kinderen, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk.

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerden kunnen ook ten opzichte van elkaar aansprakelijk zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid alleen verzekerd voor zover het schade aan personen van de eisende verzekerde betreft en voor zover deze schade niet kan worden vergoed door een andere vorm van verzekering.

Wie zijn er verzekerd?

Als u verzekerd bent als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

Als u verzekerd bent als gezin worden als verzekerden beschouwd:

Dekking tijdens een vriendendienst, sport- en spelsituatie of logeer- en oppassituatie

Als de hoofdverzekerde of een andere verzekerde schade toebrengt aan een ander (de benadeelde) terwijl sprake is van een vriendendienst, een sport- en spelsituatie, of een logeer- en oppassituatie, kan ook een beroep gedaan worden op deze verzekering voor vergoeding van de schade die door de benadeelde geleden is. De verzekerde hoeft in de genoemde gevallen niet aansprakelijk te zijn voor de schade die is ontstaan.

Let op: als verzekerde aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan, vergoedt de maatschappij maximaal het bedrag dat op het polisblad is vermeld. Als verzekerde niet wettelijk aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan, is de maximale vergoeding € 12.500 per gebeurtenis.

Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering van OHRA geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

Aansprakelijkheid voor spullen of huizen die de verzekerde leent, huurt of gebruikt

De verzekerde kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken die de verzekerde heeft geleend, gehuurd of van iemand heeft gebruikt. Wanneer de verzekerde een kind betreft dat jonger is dan 14 jaar en als enige de spullen heeft gehuurd, geleend of gebruikt, dan is deze schade volledig verzekerd. In de andere gevallen wordt maximaal € 12500,- vergoed.

De verhuurder van het door verzekerde gehuurde huis kan deze aansprakelijk stellen voor de ontstane schade aan dit huis. In de volgende drie gevallen is dit verzekerd: