Dekking WA Verzekering

De WA verzekering dekt in het algemeen de aansprakelijkheid voor twee belangrijke vormen van schade:

  • De schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid al dan niet met de dood tot gevolg en de daaruit voortvloeiende schade;
  • De schade aan zaken: beschadiging, vernietiging of vermissing van zaken en de daaruit voortvloeiende schade.


Ook sommige andersoortige schades worden met het afsluiten van de aansprakelijkheidsverzekering gedekt, zoals bijvoorbeeld risicoaansprakelijkheid. Een waterleiding die gesprongen is en die tot waterschade leidt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Ondanks het feit dat dit soort schades niet door de persoon zelf worden veroorzaakt zal de aansprakelijkheidsverzekering toch de schade vergoeden en wordt de veroorzaakte schade op grond van de wet toegerekend aan de eigenaar van die bewuste waterleiding.


Het uitgangspunt voor een dergelijk geval van risicoaansprakelijkheid ligt voor de verzekering in het feit dat de persoon aansprakelijk is voor de te verhalen schade aan personen of zaken, zodat aan anderen toegebrachte gevolgschaden, die uit de oorzaak (de gebroken of lekkende leiding) voortvloeien, zijn gedekt.


Aanvullende dekkingen

Sommige verzekeraars bieden aanvullende dekkingen aan.


De logeer- en oppasclausule       

Het is niet zo dat de aansprakelijkheidsverzekering het wondermiddel bij uitstek is voor alles wat er maar aan schade wordt veroorzaakt. Er zijn bijvoorbeeld verzekeraars die de dekkingsvoorwaarden in de overeenkomst van hun aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een aparte logeer- en oppasclausule. Vaak ontstaat er een grijs gebied: Schade voortkomend uit een logeerpartijtje kan vaak niet worden verzekerd zonder oppasclausule. Spelen bij een vriendje en schade veroorzaken weer wel: de ene keer wel en de andere keer niet. Dan kan het ondanks een logeer- en oppasclausule, nog weer afhankelijk zijn van de omstandigheden: Kan de oppasser de schade bijvoorbeeld worden toegerekend omdat er sprake was van onvoldoende toezicht, en ga zo maar door.

Schade die voort komt uit een klusje doen voor de buren, de helpende hand uitsteken bij een verhuizing, wordt meestal gewoon vergoed, hoewel er een aantal verzekeraars zijn die het uit te keren bedrag van de schade, voortvloeiend uit de zogeheten vriendendienst, op een maximum stellen.


Basisvormen van de aansprakelijkheidsverzekering

Eén aansprakelijkheidsverzekering heeft veelal geldigheid voor meerdere personen. Zo zijn er verzekeraars, zoals bijvoorbeeld de ANWB, die niet alleen een aansprakelijkheidsverzekering voeren voor alleenstaanden, maar ook voor de partner en daarnaast nog eens voor gezinnen.

Voor deze laatste groep, de verzekerden in gezinsverband, verstaan de verschillende verzekeraars over het algemeen hetzelfde, te weten: De verzekeringsnemer, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen, hun minderjarige kinderen, hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn, hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen; hun logees; hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde).


Onder de alleenstaandendekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen over het algemeen, naast uiteraard de verzekeringsnemer, alleen logees en huispersoneel.


Uitgesloten van dekking

Meestal zijn er uitzonderingssituaties die niet onder de dekking vallen:

  • De schade die wordt veroorzaakt door schade aan zaken van iemand die op de eigen polis, als gezinslid bijvoorbeeld, is meeverzekerd Schade die is veroorzaakt met een voertuig, een auto of een caravan, of een vaartuig waarvoor een eigen verzekering (zoals een autoverzekering) geldt.
  • Wanneer er deel genomen wordt door de verzekerde aan een groep die verantwoordelijk kan worden gesteld voor aangerichte schade. De schade die wordt veroorzaakt door opzet, onder invloed van drugs, alcohol, vandalistisch gedrag of seksueel misbruik.