WA Verzekering FBTO

Voor wat betreft het verzekerd bedrag, is de FBTO de enige verzekeraar die de gulden middenweg probeert te bewandelen en die met een verzekerd bedrag aan dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van 1.500.000,- op de proppen komt. Dit is een bedrag dat ruim boven de ondergrens ligt, en een verzekering die, ook wanneer de afkoop van het eigen risico van 10% wordt meegenomen, een uitstekend alternatief kan zijn voor de duurdere verzekeringen.

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van de FBTO

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor personen- en zaakschade veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag.

Wie kunnen zich verzekeren

De FBTO biedt de WA verzekeringen aan voor vier categorieën verzekerden:

 • Het gezin
 • Alleenstaanden
 • Twee volwassenen
 • Eén volwassene met kinderen

Voor elk van deze 4 categorieen heeft FBTO een andere premie. Zie hiervoor de tabel.

Alleenstaande zonder kinderen

Indien de verzekeringnemer alleenstaand is worden als verzekerden beschouwd:

 • de verzekeringnemer zelf,
 • de logees in zoverre hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering zal worden gedekt,
 • het huispersoneel, indien hun aansprakelijkheid in verband staat met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde,
 • huisdieren, zoals katten, honden e.d., maar ook paarden.


Gezin

Onder de verzekerden worden binnen het gezin de volgende personen aangeduid:

 • de verzekeringnemer zelf en zijn of haar (inwonende) echtgeno(o)t(e),
 • de met hem/haar in een gezinsverband samenwonenden, evenals
 • hun minderjarige kinderen, waaronder tevens pleeg- en stiefkinderen
 • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder eventuele pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonend zijn of voor een studie/stage uitwonend zijn
 • hun ouders, grootouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen
 • uitwonende gezinsleden die door een geestelijke of lichamelijke handicap elders zijn gehuisvest
 • hun logees in zoverre hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering wordt gedekt
 • hun huispersoneel, indien hun aansprakelijkheid verband staat met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde
 • huisdieren, zoals katten, honden e.d., maar ook paarden.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend meeverzekerd als het personenschade betreft en voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering. Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar nabestaanden. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.

Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde zullen wij ons niet beroepen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht terwijl er sprake was van het verlenen van een vriendendienst door verzekerden. Daarbij geldt het volgende:

 • Aanspraken op vergoeding die een benadeelde heeft uit een andere verzekering worden eerst in mindering gebracht.
 • Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde.
 • Er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan € 12.500,- voor alle benadeelden tezamen.


Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten met een eigen risico voor de verzekerde. Het eigen risico van € 100 kan worden afgekocht. De premie hiervoor is 10%. Als uw polis een eigen risico vermeldt, brengt de FBTO dit per gebeurtenis in mindering op de schade.


Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

Gedekt is de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade veroorzaakt door:

 • Brandschade aan het voor vakantiedoeleinden bedoelde en door de verzekerde gebruikte vakantieverblijf en de inboedel
 • Schade die is ontstaan aan een door de verzekerde gehuurde vakantiewoning, als gevolg van het onvoorzien uitstromen van water of stoom, springen door vorst, breuk en overlopen, verstopping of een ander plotseling optredend defect, hetgeen blijvende en zichtbare schade tot gevolg heeft en schade is die te herleiden is tot binnen en buiten het gebouw liggende leidingen of uit toestellen en/of installaties komende is van centrale verwarmingsinstallaties, waterleidingen en mogelijke airconditioning die aangesloten zijn op deze leidingen.
 • Een op of aan het door de verzekerde gemonteerde antenne aan een voor eigen bewoning gehuurd pand of woonboot, voor zover er van schade aan dat pand of woonboot en/of de daarbij behorende bebouwing sprake is, en de verzekerde als huurder voor deze schade aansprakelijk is. Hieronder valt eveneens de aansprakelijkheid voor schade die door een antenne is veroorzaakt aan het door de verzekerde gehuurde en bewoonde pand.