WA Verzekering Klaverblad

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van Klaverblad

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van Klaverblad vergoedt de verzekerde standaard vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Het is een complete dekking tegen schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw huisdieren, uw kinderen, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk. Tevens wordt ingeval van een onterechte claim door Klaverblad gezorgd voor verweer tegen die claim.

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerden kunnen ook ten opzichte van elkaar aansprakelijk zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid alleen verzekerd voor zover het schade aan personen van de eisende verzekerde betreft. Indien de verzekerde onder de noemer huispersoneel valt is zowel zaakschade als personenschade verzekerd, voor zover deze schade niet kan worden vergoed door een andere vorm van verzekering. Personenschade is vervolgens alleen verzekerd wanneer de partner met wie u samenwoont u aansprakelijk stelt en u als alleenstaande verzekerd bent.

Wie zijn er verzekerd?

De verzekering geldt voor u, uw gezin en ook voor andere mensen die bij u in huis wonen (bijvoorbeeld grootouders). Uitwonende studerende kinderen zijn ook meeverzekerd. Ten slotte geldt de verzekering ook voor mensen die tijdelijk in uw huis verblijven, zoals logees of een huishoudelijke hulp. Als u verzekerd bent als alleenstaande, worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • logees voor zover hun aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere verzekering;
 • huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden die voor u uitgevoerd worden.

Als u verzekerd bent als gezin worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner;
 • de personen die met u in gezinsverband samenwonen, en:
 • hun minderjarige kinderen;
 • hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
 • hun logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt verzekerd door een andere verzekering;
 • hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
 • hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt.Dekking tijdens een vriendendienst, sport- en spelsituatie of logeer- en oppassituatie

Als u of een andere verzekerde schade toebrengt aan een ander (de benadeelde) terwijl sprake is van een vriendendienst, een sport- en spelsituatie, of een logeer- en oppassituatie, kan ook een beroep gedaan worden op deze verzekering voor vergoeding van de schade die door de benadeelde geleden is. De verzekerde hoeft in de genoemde gevallen niet aansprakelijk te zijn voor de schade die is ontstaan.

Klaverblad Verzekeringen biedt de verzekerde met deze aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren een complete dekking. Als een claim terecht is, dan regelt deze verzekeraar de schadevergoeding. Mocht een claim onterecht zijn, dan voert de verzekeraar het verweer tegen die claim.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren geldt dus expliciet voor de verzekerde als particulier. De verzekerde is daarom slechts verzekerd wanneer deze onbetaald vrijwilligerswerk doet en kan niet als verzekerde in verband met werk aansprakelijk gesteld worden. Er geldt geen verzekering bij klussen die tegen betaling worden verricht. Ongehuwde kinderen zijn daarentegen weer wel verzekerd tijdens het lopen van een stage of een bijbaantje naast hun studie. De schade van de werkgever waar zij stage lopen of werken, is weer niet verzekerd.

U bent meestal niet aansprakelijk voor schade die ontstaat terwijl u een vriendendienst verleent. U verleent een vriendendienst als u iemand belangeloos helpt. Mocht de verzekerde toch aansprakelijk worden gesteld, dan zal Klaverblad verzekeringen een dergelijke claim behandelen alsof er geen sprake is van een vriendendienst.


De verzekerde bedragen

U kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen: € 1.250.000 of € 2.500.000.

Eigen risico

De verzekerde kan al dan niet voor een eigen risico kiezen. Deze verzekering kan worden afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde. Wanneer er wel voor een eigen risico wordt geopteerd wordt er minder premie betaald en bedraagt het eigen risico € 155 voor de schade die door kinderen wordt veroorzaakt.

Aansprakelijkheid voor spullen of huizen die de verzekerde leent, huurt of gebruikt

De verzekerde kan door iemand aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken die de verzekerde van hem heeft geleend, gehuurd of van hem heeft gebruikt. Wanneer de verzekerde een kind betreft dat jonger is dan 14 jaar en als enige de spullen heeft gehuurd, geleend of gebruikt, dan is deze schade volledig verzekerd. In de andere gevallen wordt maximaal € 25000 vergoed.


De verhuurder van het door verzekerde gehuurde huis kan deze aansprakelijk stellen voor de ontstane schade aan dit huis. In de volgende drie gevallen is dit verzekerd:

 • Brandschade zal worden vergoed tot een maximaal bedrag van € 125.000.
 • Andere schade aan dit huis vergoedt de verzekeraar tot een maximum van € 25.000 als de oorzaak iets is dat door de verzekerde aan de buitenzijde van het huis is vastgemaakt. Hierbij valt te denken aan schade die voortvloeit uit een al dan niet foutief gemonteerde zonwering, antenne of vlaggenstok.
 • Iemand kan de verzekerde aansprakelijk stellen voor brand of waterschade aan de vakantiewoning die door de verzekerde wordt gehuurd.. Dit is verzekerd. De waterschade is Alleen als het water onverwachts en plotseling uit leidingen en dergelijke is weggestroomd zal de hieruit voortvloeiende waterschade zijn verzekerd.