WA Verzekering Kruidvat

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van Kruidvat

Standaard is verzekerd vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw huisdieren, uw kinderen, ongeacht hun leeftijd, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk.

Kruidvat hanteert een lage premie waarin condities over de vriendendienstclausule zijn opgenomen waarin dit is verzekerd. Echter over de de logeer- en oppasclausule is niets te vinden, zodat er hier van mag worden uit gegaan dat deze logeer- en oppasclausule niet in deze aansprakelijkheidsverzekering van Kruidvat is opgenomen.

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerden kunnen ook ten opzichte van elkaar aansprakelijk zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid alleen verzekerd voor zover het schade aan personen van de eisende verzekerde betreft en voor zover deze schade niet kan worden vergoed door een andere vorm van verzekering.

Wie zijn er verzekerd?

Als u verzekerd bent als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere verzekering;
 • huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden die voor u uitgevoerd worden.

Als u verzekerd bent als gezin worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner;
 • de personen die met u in gezinsverband samenwonen, en:
 • hun minderjarige kinderen;
 • hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
 • hun logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt verzekerd door een andere verzekering;
 • hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
 • hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt.


Vriendendienst

Als u of een andere verzekerde schade toebrengt aan een ander (de benadeelde) terwijl sprake is van een vriendendienst kan ook een beroep gedaan worden op deze verzekering voor vergoeding van de schade die door de benadeelde geleden is. Schade die ontstaat wanneer door de verzekerden aan vrienden, bekenden of familie hulp wordt verleend, hetzij met verhuizen of anderszins, wordt per gebeurtenis voor alle benadeelden samen, to maximaal € 12500 vergoed..


Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering van OHRA geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

Aansprakelijkheid voor spullen of huizen die de verzekerde huurt

Schade die ontstaat aan spullen die door de verzekerde zijn gehuurd of die beroepsmatig worden gebruikt is niet verzekerd.

Wel verzekerd

 • De schade die aan een gehuurde woning ontstaat door toedoen van de verzekerde.
 • Schade die aan een vakantieverblijf of een hotelkamer wordt aangericht door brand, water of door stoom is verzekerd met een maximum van € 12500 per gebeurtenis.
 • Ook geleende spullen die beschadigd raken door gebruik van de verzekerde worden veelal vergoed.