WA Verzekering London

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van London

Standaard is verzekerd vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw kinderen, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar is uitsluitend meeverzekerd als het personenschade betreft en voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering. Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar nabestaanden.


Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde zullen wij ons niet beroepen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht terwijl er sprake was van het verlenen van een vriendendienst door verzekerden. Daarbij geldt het volgende:

Aanspraken op vergoeding die een benadeelde heeft uit een andere verzekering worden eerst in mindering gebracht.

Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde.

Er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan € 11345,- voor alle benadeelden tezamen.


Oppassen

Voor schade die door kinderen onder de 14 jaar wordt veroorzaakt onder toezicht van een ander dan de verzekerde wordt een extra premie verlangd door de verzekeraar van € 0,43 per maand. Hetzelfde geldt voor oppas op dieren: Toeslag is hiervoor € 0.32. Zie hiervoor de extra dekkingen.


Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering van OHRA geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

  • Geen eigen risico (standaard)
  • Werelddekking
  • Vergoeding van schade aan geleende zaken tot € 11.345
  • Schade eigendommen van derden, bij vriendendienst, tot € 11.345


Extra dekking

De hier onder aangegeven extra dekkingen ter uitbreiding van de standaarddekking zijn bedragen per jaar en dienen te worden opgeteld bij de standaardpremie.

  • Kinderoppas (premie € 4,55): schade toegebracht door kinderen jonger dan 14 jaar tijdens de periode dat een ander dan verzekerde belast is met het toezicht op het kind
  • Dierenoppas (premie € 3,40): schade toegebracht door dieren tijdens de periode dat een ander dan de verzekerde belast is met het toezicht op het dier
  • Betaald klussen (premie € 22,70): schade toegebracht door verzekerde tijdens het, buiten dienstverband, verrichten van betaalde nevenarbeid
  • Priveverhuur 2e woning (premie € 11,35): de aansprakelijkheid voor schade als eigenaar/bezitter van een 2e woning die (regelmatig) verhuurd wordt.


Aansprakelijkheid voor gehuurde zaken

De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt door brand aan de door de verzekerde voor vakantiedoeleinden gehuurde, in het buitenland gelegen, woning en de daartoe behorende inboedel is gedekt. Tevens is de aansprakelijkheid gedekt van een verzekerde voor de schade die is veroorzaakt door een (schotel)antenne is veroorzaakt, die is gemonteerd op of aan het door hem/haar voor eigen bewoning gehuurde pand, voor zover er sprake is van schade aan dat pand en/of de daarbij behorende bebouwingen en de verzekerde voor die schade als huurder aansprakelijk is.


Aansprakelijkheid voor geleende zaken

De aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade veroorzaakt aan geleende zaken is gebonden aan een maximum van € 11345.