WA Verzekering Meeus

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van Meeus? Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die door u, uw kinderen of uw partner wordt toegebracht aan een ander. Dit kan schade aan personen zijn oftewel letselschade maar ook zaakschade ofwel materiele schade die is veroorzaakt of ontstaan tijdens de verzekeringsduur, per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het in het polisblad genoemde bedrag.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar voor door verzekerden geleden schade is uitsluitend meeverzekerd als het personenschade betreft en voor zover de schade niet gedekt is door een andere verzekering. Geen schade zal worden vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon of zijn/haar nabestaanden. De aansprakelijkheid van een verzekerde jegens huispersoneel voor schade ten gevolge van bedrijfsongevallen is ook ten aanzien van schade aan zaken meeverzekerd.


Vriendendienst

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid van een verzekerde zal Meeus zich niet beroepen op de omstandigheid dat de schade is toegebracht terwijl er sprake was van het verlenen van een vriendendienst door verzekerden. Daarbij geldt het volgende:

 • Aanspraken op vergoeding die een benadeelde heeft uit een andere verzekering worden eerst in mindering gebracht
 • Er wordt geen schade vergoed als de eisende partij een ander is dan een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken benadeelde
 • Er wordt per gebeurtenis nooit meer uitgekeerd dan € 12.500 voor alle benadeelden tezamen


Het verzekerde bedrag

Ook Meeus hanteert een te verzekeren schadebedrag van € 2.500.000. Daarnaast biedt Meeus ook een premie aan op basis van de helft, te weten €1.250.000, waardoor de jaarpremie ongeveer € 12,50 lager komt te liggen. Er is hier weliswaar sprake van een minimale dekking die tegen de ondergrens van de 1 miljoen aanschurkt. Tegenwoordig is eerst sprake van een goede dekking voor een aansprakelijkheidsverzekering bij een bedrag van � 2,5 miljoen.


Verzekerden gezinspolis

Onder de verzekerden worden binnen het gezin de volgende personen aangeduid:

 •  de verzekeringnemer zelf en zijn of haar (inwonende) echtgeno(o)t(e),
 • de met hem/haar in een gezinsverband samenwonenden evenals
 • hun minderjarige kinderen, waaronder tevens pleeg- en stiefkinderen
 • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen, waaronder eventuele pleeg- en stiefkinderen, die bij hen inwonend zijn of voor een studie/stage uitwonend zijn
 • hun ouders, grootouders, schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen
 • hun logees, in zoverre hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering wordt gedekt
 • hun huispersoneel, indien hun aansprakelijkheid met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde verband houdt.

Verzekerden polis alleenstaande

Indien de verzekeringnemer alleenstaand is worden als verzekerden beschouwd:

 •  de verzekeringnemer zelf
 • de logees, in zoverre hun aansprakelijkheid niet door een andere verzekering zal worden gedekt
 • het huispersoneel, indien hun aansprakelijkheid in verband staat met werkzaamheden ten behoeve van een verzekerde.

Dieren ook verzekerd

De aansprakelijkheid voor kleine dieren (hond, kip, kat etc.), waar de verzekerde eigenaar van is, is gratis meeverzekerd. Het houden van maximaal 3 grote dieren, zoals een paard, koe of schaap, is eveneens gratis meeverzekerd. Wanneer de verzekerde meer dan 3 grote dieren houdt, dan kunnen deze worden meeverzekerd. Een en ander met 10 grote dieren als maximum. Het wordt tijd voor het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wanneer de verzekerde meer dan 10 grote dieren houdt.


Logeren en oppassen

Schade als gevolg van logeren en oppassen is gedekt bij Meeus, voor zover deze schade niet kan worden gedekt door een andere verzekering.


Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde. De mogelijkheid bestaat echter bij deze verzekeraar om een eigen risico in de polis op te nemen van € 150 voor de schade die door kinderen wordt veroorzaakt, wat de jaarlijks te betalen premie met een kleine € 10 doet afnemen.


Geleend, gehuurde zaken of zaken in bruikleen

De aansprakelijkheid voorschade is gedekt tot een bedrag van € 12500 per gebeurtenis voor zaken die onder opzicht zijn:

 • En wel die zaken die de verzekerde onder zich heeft en die anders van aard zijn dan een huur, huurkoop, lease, pacht of pandovereenkomst, hetzij voortkomend uit beroep of bedrijf, onrechtmatig gebruik of schade die bestaat uit of als gevolg van verlies, diefstal of vermissing van geld of geldswaardige papieren.
 • Schade, aan een door verzekerde gehuurd en bewoond gebouw en de hierin aanwezige zaken (voor zover de verzekerde hiervan niet de bezitter, huurkoper of houder is), door brand, brandblussing en ontploffing.
 • Schade die is toegebracht aan zaken van derden die verzekerde onder zich heeft, door een zonwering, antenne, vlaggenstok, voorzetraam en dergelijke, met inbegrip van het door verzekerde gehuurde en bewoonde gebouw;
 • Schade door de verzekerde gemaakt aan een motorrijtuig, voer-, vaar- of luchtvaartuig, als passagier daarvan.
 • Schade die is ontstaan onder toezicht van de verzekerde of die door de verzekerde worden bereden aan gehuurde of geleende paarden tot een bedrag van € 5000,- per gebeurtenis.