WA Verzekering OHRA

Wat is er verzekerd bij de aansprakelijkheidsverzekering van de FBTO

Standaard is verzekerd vrijwel alle denkbare schade die u als particulier aan een ander toebrengt en waarvoor u ook aansprakelijk bent. Wereldwijd. Schade aan goederen, maar ook letselschade. Directe en indirecte schade. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw partner, uw huisdieren, uw kinderen, eventueel andere inwonenden en uw huispersoneel tijdens hun werk.

Onderlinge aansprakelijkheid

Verzekerden kunnen ook ten opzichte van elkaar aansprakelijk zijn. In dat geval is de aansprakelijkheid alleen verzekerd voor zover het schade aan personen van de eisende verzekerde betreft en voor zover deze schade niet kan worden vergoed door een andere vorm van verzekering.

Wie zijn er verzekerd?

Als u verzekerd bent als alleenstaande worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet is verzekerd door een andere verzekering;
 • huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden die voor u uitgevoerd worden.

Als u verzekerd bent als gezin worden als verzekerden beschouwd:

 • u, de verzekeringnemer;
 • uw echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner;
 • de personen die met u in gezinsverband samenwonen, en:
 • hun minderjarige kinderen;
 • hun meerderjarige ongehuwde kinderen, die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn;
 • hun logees, voor zover hun aansprakelijkheid niet wordt verzekerd door een andere verzekering;
 • hun (groot-, schoon-)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten, die bij hen inwonen;
 • hun huispersoneel, voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt.


Dekking tijdens een vriendendienst, sport- en spelsituatie of logeer- en oppassituatie

Als de hoofdverzekerde of een andere verzekerde schade toebrengt aan een ander (de benadeelde) terwijl sprake is van een vriendendienst, een sport- en spelsituatie, of een logeer- en oppassituatie, kan ook een beroep gedaan worden op deze verzekering voor vergoeding van de schade die door de benadeelde geleden is. De verzekerde hoeft in de genoemde gevallen niet aansprakelijk te zijn voor de schade die is ontstaan.

Let op: als verzekerde aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan, vergoedt de maatschappij maximaal het bedrag dat op het polisblad is vermeld. Als verzekerde niet wettelijk aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan, is de maximale vergoeding € 12.500 per gebeurtenis.


Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering van OHRA geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

Aansprakelijkheid bij geleende of gehuurde zaken of zaken in bruikleen

De verzekerde kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken die de verzekerde heeft geleend, gehuurd of van iemand heeft gebruikt. Wanneer de verzekerde een kind betreft dat jonger is dan 14 jaar en als enige de spullen heeft gehuurd, geleend of gebruikt, dan is deze schade volledig verzekerd. In de andere gevallen wordt maximaal € 12500,- vergoed.

De verhuurder van het door verzekerde gehuurde huis kan deze aansprakelijk stellen voor de ontstane schade aan dit huis. In de volgende drie gevallen is dit verzekerd:


 • Brandschade zal worden vergoed tot een maximaal bedrag van € 125.000,-.
 • Andere schade aan dit huis vergoedt de verzekeraar tot een maximum van € 25.000,- als de oorzaak iets is dat door de verzekerde aan de buitenzijde van het huis is vastgemaakt. Hierbij valt te denken aan schade die voortvloeit uit een al dan niet foutief gemonteerde zonwering, antenne, voorzetraam of vlaggenstok.
 • Iemand kan de verzekerde aansprakelijk stellen voor brand of waterschade aan de vakantiewoning die door de verzekerde wordt gehuurd. Dit is verzekerd. De waterschade is Alleen als het water onverwachts en plotseling uit leidingen en dergelijke is weggestroomd zal de hieruit voortvloeiende waterschade zijn verzekerd.