WA Verzekering Univé

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Om te beginnen is het hier op zijn plaats om op te merken dat de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren van deze verzekeraar meer dan gemiddeld uitgebreid is te noemen. Het wordt door Univé in het algemeen als volgt samengevat: Alle schade die per ongeluk is veroorzaakt aan derden. De kinderen zijn meeverzekerd zo lang zij thuis wonen. Ook zijn uw kinderen meeverzekerd zo lang zij niet ouder zijn dan 27 en voor hun studie uitwonend zijn.


  • Schade die is ontstaan als gevolg van door verzekerde geleende goederen.
  • Brand- of waterschade aan een gehuurde woning of stacaravan.
  • Daarenboven geldt deze verzekering als passagier van een vliegtuig, boot of auto en eveneens gedurende het beoefenen van parachutespringen en deltavliegen.


Uw eigen schade

U kunt ook schade krijgen door iemand anders. Uw schade wordt dan niet altijd vergoed. Univé vergoedt uw schade tot € 12.500 als deze niet wordt vergoed omdat de andere partij niet in het bezit is van een AVP en verder geen financiele middelen heeft, hetzij wel over een AVP beschikt maar een met een te laag verzekerd bedrag. Deze regeling is alleen van toepassing op schade die is toegebracht binnen Nederland aan verzekerde zelf of zijn/haar spullen en bij een bekende dader. De schade zal door de verzekeraar op de andere partij getracht worden te verhalen.

Onderlinge aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verzekerden ten opzichte van elkaar voor door verzekerden geleden schade is meeverzekerd. Gezinsleden zijn verzekerd wanneer zij zelf om een schadevergoeding vragen.

Eigen risico

Voor deze aansprakelijkheidsverzekering geldt de voorwaarde dat deze verzekering wordt afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde.

De verzekerde bedragen

U kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen: € 1.250.000 of € 2.500.000.

Eigen risico

De verzekerde kan al dan niet voor een eigen risico kiezen. Deze verzekering kan worden afgesloten zonder een eigen risico voor de verzekerde. Wanneer er wel voor een eigen risico wordt geopteerd wordt er minder premie betaald en bedraagt het eigen risico € 155 voor de schade die door kinderen wordt veroorzaakt.

Aansprakelijkheid voor spullen of huizen die de verzekerde leent, huurt of gebruikt

De verzekerde kan door iemand aansprakelijk worden gesteld voor schade aan zaken die de verzekerde van hem heeft geleend, gehuurd of van hem heeft gebruikt. Wanneer de verzekerde een kind betreft dat jonger is dan 14 jaar en als enige de spullen heeft gehuurd, geleend of gebruikt, dan is deze schade volledig verzekerd. In de andere gevallen wordt maximaal € 25000 vergoed.

De verhuurder van het door verzekerde gehuurde huis kan deze aansprakelijk stellen voor de ontstane schade aan dit huis. In de volgende drie gevallen is dit verzekerd:

  • Brandschade zal worden vergoed tot een maximaal bedrag van € 125.000.
  • Andere schade aan dit huis vergoedt de verzekeraar tot een maximum van € 25.000 als de oorzaak iets is dat door de verzekerde aan de buitenzijde van het huis is vastgemaakt. Hierbij valt te denken aan schade die voortvloeit uit een al dan niet foutief gemonteerde zonwering, antenne of vlaggenstok.
  • Iemand kan de verzekerde aansprakelijk stellen voor brand of waterschade aan de vakantiewoning die door de verzekerde wordt gehuurd.. Dit is verzekerd. De waterschade is Alleen als het water onverwachts en plotseling uit leidingen en dergelijke is weggestroomd zal de hieruit voortvloeiende waterschade zijn verzekerd.